Súlad.onlineSlužba udržania súladu spôsobilostí zamestnancov s požiadavkami legislatívy


Card image cap

Ochrana

Súlad online redukuje riziká hneď dva krát. Správnym oboznámením zamesntnancov o všetkých rizikách znižuje pravdepodobnosť ich výskytu. Zároveň chráni organizáciu pred postihmi za nesprávne, neúplne alebo nedostatočné zabezpečnie súladu s požiadavkami legislatívy, či interných predpisov.

Viac

Card image cap

Systematizácia

Riešenie sa adaptuje na všetky formy štruktúr organizácie tak, aby pokrylo všetky roly, posty či dočasné zadania, ktoré spadajú pod zodpovednosť organizácie. Okrem rozloženia sa na organizačnú štruktúru, rešpektuje projekty a procesy, kmeňových aj externých spolupracovníkov a zvláda aj rôzne lokality, nie len na Slovensku.

Viac

Card image cap

Nadobúdanie

Proces nadobúdania súladu môže mať najrôznejšie formy a pravidlá. Práve preto je tento systém pripravený aj na ručné zadávanie ale predovšetkým na integráciu s najrôznejšími formami nadobúdania. Samotný obsahuje nástroje na riadenie procesu nadobúdania spôsobilosti vrátane distribúcie vedomostí a ich validácie pre minimalizáciu tejto agendy na strane klienta.

Viac

Sulad online budovanie systému

Implementácia systému do života organizácie

Riešenie súlad online je postavený tak, aby bolo možné začať s nasadením na čiastkovom, či separátnom úseku, projekte. Je teda možné rozvrhnút implmentáciu do fáz a minimalizovať tak efekty sprevádzajúce nasadenie zmien do praxe.

Postupným zavádzaním riešenai na jednotilvé časti organizácie, pokrývanie ďalších a ďalších rolí alebo prepájanie s ďalšími firemnými systémami dokáže organizácia úplne pokryť riziká spojené s nesúladom bez toho, aby sa otriasla z dôvodu nasadenia zásadnej zmeny.

V neposladnom rade je takto možné rozvrhnúť náklady spojené so zavedením do prijateľného časového úseku.


Card image cap

Riadenie na základe dôkazov

Každá časť riešenia je vytvorená tak, aby bolo možné zaznamenať, evidovať a reportovať každý zmysluplný úkon alebo údaj. Okrem prehľadného archívu dôkazov máte k dispozcíii priebežné štatistiky a reporty prispôsobené Vašim potrebám.

Samostatnou kapitlolou je potom rozhranie pre kontroly, kde od Vašej organizácie nie je požadovaná žiadna administratívna aktivita, okrem autorizácie kontroly.

Viac

Card image cap

Dostupnosť na všetkých zariadeniach pripojených na internet

Systém je dostupný z akéhokoľvek zariadenia, ktoré je je schoplné pripojiť sa an internet a pracovať s web stránkami.

Viac